Задание 20. Вариант 2

Решите уравнение \( x^6 = - (7x + 10)^3 \).

Решение:

$$ x^ 6 = - (7x + 10) ^ 3 \quad \Rightarrow \quad x^2 = - (7x + 10)$$ $$ \Rightarrow \quad x^2 +7x + 10 = 0 $$

По теореме Виета \( x_1 = -5, \) \( x_2 = -2.\)

Ответ: \( -5; \,\, -2 \)